Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2014

3131 34c2 500

December 15 2014

7097 bd57
Reposted fromarmadillo armadillo viapeache peache

December 14 2014

5139 a463
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
6482 3512 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
9458 b3d2
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
9456 5999
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
9250 945a
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
1761 7e3e
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamjoszu mjoszu
1371 3b84
Reposted fromgoniewicz goniewicz viarainbowarrior rainbowarrior
9372 5f41 500
Reposted fromdooomiiin dooomiiin
Warto było cię spotkać, aby się dowiedzieć, że istnieją takie oczy jak twoje.
— — Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromblackdrama blackdrama
5836 adc0
Reposted fromdooomiiin dooomiiin
5302 12b3
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viadooomiiin dooomiiin
wszedłem do pokoju i powiedziałem, że ewentualnie wybrałbym filologię polską, ponieważ pragnę w przyszłości zajmować się literaturą i ojciec, usłyszawszy nowinę, złapał leżącą akurat pod ręką "czarodziejską górę" i wyrżnął nią o ścianę. potem złapał stojący na stole radziecki budzik i wyrżnął nim o ścianę. budzik rozsypał się w proch, "czarodziejskiej górze" prawie nic się nie stało. czas przestał istnieć, literatura ocalała.
— jerzy pilch
Prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka wyrosły z ludzkiego bólu; w niebie chyba sztuki nie ma.
— Leszek Kołakowski
Reposted fromzabojczeswiatelko zabojczeswiatelko
9238 65e3
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viavesania vesania
w srebrzyste pola chciałbym z tobą iść
i marzyć cicho o nieznanym bycie,
w którym byś była moją samotnością,
i w noc tę prześnić całe moje życie
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
Reposted fromvesania vesania
7171 631e
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadooomiiin dooomiiin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl